Antagen av Ettanfotbolls styrelse den 17 maj 2018 

 

Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter

Intresseföreningen Ettanfotboll, (802431-0230), Sparvstigen 32, 461 44 Trollhättan (nedan kallad

Föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter, som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att tillvarata de gemensamma intressen som de föreningar som spelar division 1 herrar har.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t ex medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen kan även hantera personuppgifter i samband digitala enkäter till olika befattningshavare i Föreningens medlemsföreningar och vid ansökan om utbildningsplatser till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till av föreningen administrerade mediautsändningar och nyhetsinslag samt vid av föreningen anordnade speciella evenemang.

Föreningen kan även behandla personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet och andra bidragsgivare.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan
 • Videoutsändningar

Vilka delar vi personuppgifterna med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om medlemsförenings spelare genom Föreningens försorg registreras i system som Wyscout och liknande. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandling av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 

Ändamål med behandlingen                                                          Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen                                                  Avtal gm stadgar

Föreningsadministration                                                                           Avtal gm stadgar

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet                                      Avtal

Ansökan om bidrag                                                                                     Avtal gm stadgar

Sammanställning av statistik och uppföljning                                      Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen                                               Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke gm avtal/stadgar

Kontakt med föreningen                                                                           Intresseavvägning

Besök på vår hemsida                                                                                Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier                    Intresseavvägning

Tillträdesförbud                                                                                         Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar oh Otillåten påverkan                                         Rättslig förpliktelse

Videoanalys vid träningar och matcher                                               Avtal gm stadgar/ Intresseavvägning

 

Överväganden, riskbedömning och konsekvenser med att Föreningen vidareutsänder alla matcher i division 1

Föreningen har gjort överväganden och analyserat konsekvenserna med att videoutsända alla matcher och att dela klipp och intervjuer. De personuppgifter som behandlas är filmer

och foton (stillbilder) av spelare och ledare i Föreningens medlemsföreningar.

Föreningen har informerat alla medlemsföreningar om dessa sändningar vid ett flertal tillfällen och dessutom inhämtat medlemsföreningarnas samtycke.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.

Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna

behandlas

 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Sådan kontakt sker på följande mailadress: gdpr@ettanfotboll.se.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till

Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens Personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.